مطالب مربوط به : کد تخلف  16 پلیس امنیت اخلاقی

کد تخلفات پلیس امنیت اخلاقی+ راهنمای مراجعه

کد تخلف  ۱۴ و ۱۵ پلیس امنیت اخلاقی: بد حجابی و بی حجابی داخل خودرو  کد تخلف  ۱۶ پلیس امنیت اخلاقی: پوشش نامناسب و روابط نامشروع داخل خودرو کد  تخلف  ۱۷ پلیس امنیت اخلاقی: همراه داشتن حیوانات خانگی (سگ) داخل ماشین یا ایجاد آلودگی صوتی  کد تخلف ۳۳ و ۳۵ پلیس امنیت اخلاقی: […]

مشاهده