اعتراض به خلافی موتورسیکلت

فرآیند اعتراض به خلافی موتور مشابه با خودرو است.در استعلام خلافی موتور شما می توانید خلافی را استعلام کنید. برای کسب اطلاع از نحوه اعتراض به خلافی موتور سیکلت، آدرس اجراییات راهور، مدارک موردنیاز و … مطلب زیر را مطالعه کنید.

نحوه اعتراض به خلافی خودرو

نحوه اعتراض به خلافی خودرو: در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی دو فرآیند وجود دارد. در فرایند اول اعتراض به قبض جریمه است؛ در صورتی که فرد […]

مشاهده