اعتراض به خلافی موتورسیکلت

فرآیند اعتراض به خلافی موتور مشابه با خودرو است برای کسب اطلاع از نحوه اعتراض به خلافی موتور سیکلت، آدرس اجراییات راهور، مدارک موردنیاز و … مطلب زیر را مطالعه کنید.

نحوه اعتراض به خلافی خودرو

نحوه اعتراض به خلافی خودرو: در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی دو فرآیند وجود دارد. در فرایند اول اعتراض به قبض جریمه است؛ در صورتی که فرد […]

مشاهده