0 امتیاز
سوال شده در مقصر تصادفات توسط (5k امتیاز)
سلام خیابونی که خود زیر مجموعه یک خیابان است حتی اگر عریض تراز آن باشد در مصاف با آن خیابون اصلی حسااب میشود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده توسط (5k امتیاز)

جناب سرهنگ حسنوند(کارشناس راهور): سلام صرف عرض کوچه نمیتواند اصلی و فرعی را تعیین کند .برخی از خیابانها با اینکه عرض کمتری دارند ولی اصلی تلقی میشوند و برعکس برخی از خیابانها نیز با وجود عرض بیش از شش متر ولی فرعی هستند و این بستگی به خیابان و اینکه تابلو دارد یا نه و البته نظر کارشناس تصادف

دارای دیدگاه توسط (5k امتیاز)
سلام .آیا راهی که زیر مجموعه یک خیابان باشد حتی اگر عریض تر باشد اصلی حساب میشود .اگر تابلوی حق تقدم نداشته باشد ملاک تشخیص راننده ای که در حال رانندگی است وعرض خیابان رانمیتواند تشخیص دهد چیست؟
دارای دیدگاه توسط (5k امتیاز)
جناب سرهنگ حسنوند(کارشناس راهور): اگر در تقاطعی که هیچگونه تابلو ندارد و عرض خیابانها نیز یکی کمتر از شش متر و دیگری بیش از شش متر است صرفا نمیتوان یکی را فرعی و دیگری را اصلی دانست و  نوع خیابان و تردد خودروها و اتصال به شریانی اصلی نیز ملاک است

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 6 فوریه 2019 در مقصر تصادفات توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 18 Mar 2019 در مقصر تصادفات توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 9 Mar 2019 در مقصر تصادفات توسط فاطمه
دسته بندی
...